Đầu tư chứng khoán - Bài viết mới nhất

Chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán không? Chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán không? Chứng khoán được hiểu theo ý nghĩa cơ bản và đơn giản nhất đó là nó được các nhà đầu tư coi như là một hàng hoá được bán và lưu thông trên thị trường chứng khoán. Hay nếu hiểu theo nghĩa chuyên môn hơn thì chứng khoán được coi như là một cổ phần thuộc sở hữu bởi các tổ chức hoặc cá nhân